Zawieszenie egzekucji w restrukturyzacji

Czy wiesz, że średnio 85% postępowań restrukturyzacyjnych, które są otwierane każdego miesiąca to tzw. uproszczona restrukturyzacja, czyli mówiąc poprawnie – postępowanie o zatwierdzenie układu? To postępowanie, które otwiera się poprzez Krajowy Rejestr Zadłużonych, okazało się być bardzo skuteczną odpowiedzią na potrzeby przeciętnego przedsiębiorcy, którego przedsiębiorstwo wymaga przeprowadzenia restrukturyzacji. Najmniejsza, z dotychczas znanych postępowań restrukturyzacyjnych, ingerencja sądu w procedurę restrukturyzacji, większa elastyczność w prowadzeniu rozmów z wierzycielami, znaczne odformalizowanie – to tylko nieliczne z wielu korzyści, jakie daje to postępowanie, dość często kojarzone z postępowaniem dla osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą.

Postępowanie o zatwierdzenie układu po jego nowelizacji, która weszła w grudniu 2021r. niesie za sobą jeszcze jedną korzyść, której do tego momentu próżno było szukać w tej procedurze – mowa tu o zawieszeniu trwających postępowań egzekucyjnych i co za tym idzie, zakazie otwierania nowych. Problem leży jednak w tym, że wielu komorników odmawia zawieszenia postępowania egzekucyjnego, które toczy się względem przedsiębiorcy w restrukturyzacji twierdząc, że wymagane jest odrębne postanowienie sądu w tym zakresie. Niestety, pozostają w tym zakresie w znacznym błędzie.

Zawieszenie trwających postępowań egzekucyjnych oraz zakaz wszczynania kolejnych w trakcie trwania postępowania restrukturyzacyjnego – postępowania o zatwierdzenie układu znajduje swoją podstawę w art. 226e

„W okresie wskazanym w art. 226d przepisy art. 256 i art. 312 stosuje się odpowiednio.”

oraz art. 312 prawa restrukturyzacyjnego.

„Postępowanie egzekucyjne skierowane do majątku dłużnika wchodzącego w skład masy sanacyjnej wszczęte przed dniem otwarcia postępowania sanacyjnego ulega zawieszeniu z mocy prawa z dniem otwarcia postępowania.”

Jak zatem widzimy, co myślę nie wymaga odrębnego komentarza, zawieszenie postępowania egzekucyjnego następuje z mocy prawa. Nie jest wymagane odrębne postanowienie, stwierdzające zawieszenie postępowania egzekucyjnego.

Co więcej, także zakaz wszczynania nowych postępowań egzekucyjnych został wyrażony wprost:

„Skierowanie egzekucji do majątku dłużnika wchodzącego w skład masy sanacyjnej oraz wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia lub zarządzenia zabezpieczenia roszczenia na tym majątku jest niedopuszczalne po dniu otwarcia postępowania sanacyjnego.”

Powyższe nie dotyczy jedynie egzekucji z majątku przedsiębiorcy w restrukturyzacji, jeżeli mówimy o egzekucji świadczeń alimentacyjnych oraz rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci oraz z tytułu zamiany uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę.

No Comments

Post A Comment